Branschföreningen ESKs etiska regler

Detta innebär att den enskilde konsultens etiska medvetenhet tillsammans med ansvarskänsla och kompetens, är av största betydelse för en professionell hantering av uppdrag och relationer till uppdragsgivare och kandidater.

Konkret innebär detta att:

 • Varje människa har rätt till respekt för sin integritet och skydd för densamma. I sin yrkesutövning skall konsulten i allt värna om integriteten.
 • Konsulten förbinder sig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdrag. Detsamma gäller också för anställda eller andra som arbetar på uppdrag av medlem.
 • Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.
 • Konsulten svarar för att genomföra uppdraget på ett kvalificerat sätt och medverkar till dess att uppdraget är avslutat. Konsulten skall på förhand till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder som ekonomiska villkor och uppdragsvillkor.
 • Uppdrag tas enbart gentemot arbetsgivare, organisation eller dylikt och konsulten tar ej emot någon form av ersättning från potentiella kandidater.
 • Auktoriserad medlem får ej heller bedriva någon form av s.k. outplacement.
 • Uppdraget skall förberedas genom en analys av uppdragsgivarens situation med avseende på ekonomi, organisation, affärsidé etc. samt genom en noggrann analys av den aktuella befattningen som skall mynna ut i en med uppdragsgivaren överenskommen sökprofil.
 • Konsulten är skyldig att till potentiella kandidater ge en saklig, balanserad och så objektiv bild som möjligt av uppdragsgivaren och befattningen.
 • Kandidater som presenteras för uppdragsgivaren skall personligen ha intervjuats, informerats, och utvärderats med avseende på en aktuell befattning.
 • Konsulten skall sträva efter att hålla alla kandidater informerade om läget i rekryteringsprocessen och följa upp avslutade uppdrag med uppdragsgivare och anställd.
 • Konsulten får ej medverka i någon form av sökning av kandidater hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare. Undantag från denna huvudregel kan endast göras om det är uppenbart att någon kundrelation inte föreligger sedan minst ett år.

Off limit

Vidare så rekryterar vi inte från våra klientföretag inom fem år från det sista uppdraget.
* ESK – yrkesföreningen för Sveriges auktoriserade konsulter inom chefsrekrytering